.: 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2023-03-31
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Sayı : E-34221550-045.03-2749 Tarih: 13.03.2023
Konu : Yapılandırma hk.
TÜM ODA VE BORSALARA

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun 12.03.2023 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır. Kanun içeriğine ilişkin açıklamalar aşağıda yer
almaktadır:
1. KAPSAM
Kanun'un 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi
gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;
a) Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borç
asılları,
b) Oda ve borsaların Birliğimize olan aidat borç asılları,
c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarının tamamı,
Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.
Bu çerçevede üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Birliğimize olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere
ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamındadır.
2.VERGİ MÜKELLEFİYETİ SİLİNEN ÜYELER
Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona
erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda
bulunulması mümkündür. Öte yandan vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığı
tarihe kadar olan (12.03.2023) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer'i borçlarının
tamamının tahsilinden vazgeçilir.
3. BORÇ SİLİNMESİ ve ÖDEME
Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların
tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce
kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i
alacakların da tahsilinden vazgeçilir.
Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun
yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28.02.2024) ödemesi gerekmektedir. Azami dokuz taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından
belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyeler, toplam anapara borç
tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/05/2023) başvuruda
bulunacaklardır. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden
itibaren"https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi (https://www.turkiye.gov.tr/tobb-tobb-odaborsa-uye-bilgi-sistemi-4865) linki kullanılarak yapılabilecektir.
Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir
Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden
fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeye ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade
sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir.
4. MUHASEBE İŞLEMLERİ
Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen
ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi
fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve kalan kısma 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye
devam edilir.
5. UYUŞMAZLIK KONUSU ALACAKLAR
Yapılandırmadan faydalanacak kişilerin, yapılandırmaya konu borçlarına dava açmamaları, açılmış davalardan
vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu
edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış
alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar
ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.
6. BİRLİK AİDATLARI
Birliğe aidat borcu olan oda ve borsaların, yapılandırma taleplerini ilgili dönem ve taksit sayısını içerir
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter tarafından imzalı bir dilekçe ile 31.05.2023 tarihine kadar
iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

------------------------------
ÖDEMELERİNİZİ ODAMIZ VEZNESİNE NAKTEN VE KREDİ KARTI İLE YAPABİLECEGİNİZ GİBİ, https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp ADRESİMİZDEN SORGULAYABİLİR VE ONLİNE ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
7440 YAPILANDIRMA
7440 YAPILANDIRMA DILEKCESI
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Azerbaycan Bakü BAKUBUILD İnşaat Fuar Ziyareti
E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi
KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında verilen Yalın Dönüşüm Desteği Bilgilendirme Semineri
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimler
Malezya Başbakanının Ülkemizi Ziyareti
Afet Bölgesinde Eşya Taşıma Tarifeleri
Yıllık işletme Cetvelleri ile ilgili duyuru
‘’Temel Afet Bilinci’’ eğitimi
Okul Kıyafet Değişikliği (Yeşilırmak İlkokulu)
Samsun İnşaat Fuarı
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alım İlanı
TOBBUYUM GDPR (General Data Protectıon Regulatıon / Genel Veri Koruma Tüzüğü )
Dijital Yol | KOBİ Dijitalleşme Platformu
Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilirlik Özel Sayısı Konferansı
7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETİ KULLANICILARININ DİKKATİNE!
‘’Kobigel – Kobi Gelişim Destek Programı 2022 Yılı Proje Teklif Çağrıları’’ Bilgilendirme Toplantısı
SMS sisteminde yaşanan sorun
KKYDP Bilgilendirme Toplantısı

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL