.: HKS (Hal Kayıt Sistemi Stok Kayıtları

2022-06-20
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Sayı : E-34221550-045.99-6139
Tarih: 16.06.2022

Konu : HKS Stok Kayıtları
TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)
İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 13.06.2022 tarihli, 75332194 sayılı ve HKS Stok Kayıtları konulu yazısı
Ticaret Bakanlığı'nın ilgi yazısında; Hal Kayıt Sistemi üzerinden alınan verilere göre sebze ve meyve ticareti
ile iştigal eden sanayicilerin stoklarında fiili olarak bulunması mümkün olmayan geçmiş tarihlere ait önemli
miktarda mal bulunduğu tespit edildiği ifade edilmekte ve sistem kayıtlarında yer alan ancak fiilen
sanayicilerin stoklarında bulunmayan malların stok kayıtlarından düşülebilmesi için, bu mallardan; sınai
üretimde kullanılmış olanların sınai işletmesine sevk bildirimlerinin, iç piyasaya sunulmuş olanların ise
satış/sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılarak depo kayıtlarından çıkışının sağlanması gerekmekte olduğu
bildirilmektedir.
Bu itibarla, Odalara kayıtlı sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüm sanayicilerin, anılan mevzuat hükümleri
çerçevesinde Hal Kayıt Sistemi üzerinden yapılmamış olan satış veya sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılması
gerekmektedir.
Konunun üyelerinize duyurulması rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Sayı : E-42352526-435.99-00075332194
Konu : HKS Stok Kayıtları
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNE
Bilindiği üzere ülkemizde sebze ve meyve ticareti, 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz
ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir.
Kanunun “Toptancı haline bildirim, malların toptan ve perakende alım satımı” başlıklı 4’üncü maddesinin
birinci fıkrasında; sınaî üretimde kullanılmak üzere satın alınan malların bildirime tabi olduğu
belirtilmiştir.
Yine, 5957 sayılı Kanuna istinaden yürürlüğe konulan Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı
Halleri Hakkında Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinde; bildirimcilerin, organik ve iyi tarım uygulamaları
kapsamında üretilen sertifikalı ürünler dâhil bildirim miktarı veya üzerindeki sebze ve meyvelerin
her ne şekilde olursa olsun alımı, satımı ve devrini yapan gerçek veya tüzel kişiler olduğu, bu
kişilerin içinde sınaî üretimde kullanmak üzere mal satın alan sanayicilerin de yer aldığı ifade
edilmiştir.
Bununla birlikte, Yönetmeliğin 41’inci maddesinin birinci fıkrasında; bildirimin, bildirim
miktarı veya üzerindeki malların üretildiği yerden veya girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerden her
ne sebeple olursa olsun sevkinden önce bildirimciler tarafından Hal Kayıt Sistemine yapılan beyan işlemi
olduğu, sekizinci fıkrasında; sınaî üretimde kullanılmak üzere bildirimde bulunulan ancak, bu
amaçla kullanılmayıp iç piyasada satışa sunulacak olan mallar için, önceki bildirime bağlı olarak
satışa sunulmadan önce yeni bir bildirimde bulunulmasının zorunlu olduğu hüküm altına alınmıştır.
Ayrıca, Yönetmeliğin 43’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; bildirim miktarı veya
üzerinde alım, satım ve devri yapılan mallara ilişkin bildirimde bulunulması, bildirime bağlı olarak
Sistem tarafından gönderilen bilginin doğruluğunun kontrol edilmesi ve eksiklik veya yanlışlıklarının
derhal düzeltilmesinin sağlanması bildirimcilerin yükümlülükleri arasında sayılmıştır.
Öte yandan, 5957 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin sekizinci fıkrasında; sınaî üretimde
kullanılmak üzere satın alınıp bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak iç piyasada satışa sunulan,
miktarına, değerine, üretim şekline veya künyesinde belirtilen diğer hususlara ilişkin gerçeğe aykırı
beyanda bulunulan mallar için hal rüsumunun, tespitin yapıldığı yerdeki toptancı halinde bir önceki gün o
mallar için oluşan birim fiyatların en yükseği esas alınarak belirlenen toptan satış bedelinin yüzde yirmi
beşi oranında cezalı olarak alınacağı, 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde; toptancı
halinden satın alınmayan veya toptancı haline bildirilmeyen malları taşıyanlara veya bunları
depolayanlara 6.966 TL idari para cezası uygulanacağı, (e) bendinde; mallara ilişkin künyede ya da malın
kalitesine, standardına veya gıda güvenilirliğine ilişkin belgelerde bilerek değişiklik yapılması, bunların
tahrif veya taklit edilmesi ya da bunlarda üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi halinde 17.439
TL idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, Hal Kayıt Sistemi üzerinden alınan verilere göre sebze ve meyve ticareti ile iştigal
eden sanayicilerin stoklarında fiili olarak bulunması mümkün olmayan geçmiş tarihlere ait önemli
miktarda mal bulunduğu tespit edilmiştir. Sistem kayıtlarında yer alan ancak fiilen sanayicilerin
stoklarında bulunmayan malların stok kayıtlarından düşülebilmesi için, bu mallardan; sınai üretimde
kullanılmış olanların sınai işletmesine sevk bildirimlerinin, iç piyasaya sunulmuş olanların ise
satış/sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılarak depo kayıtlarından çıkışının sağlanması
gerekmektedir.
Bu itibarla, odalara kayıtlı sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüm sanayicilerin, anılan
mevzuat hükümleri çerçevesinde Sistem üzerinden yapılmamış olan satış veya sevk bildirimlerini
ivedilikle yapmaları gerektiği hususunda bilgilendirilmesini rica ederim.
Adem BAŞAR
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdürü


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Çarşamba Tekstilkent İhale İlanı
Ufuk Avrupa / Avrupa Yenilik Ekosistemleri'nde (EIE) Yeni Fırsatlar Etkinliği Hk.
Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel Elektronik Sohbetler-Filipinler
Bangladeşle Ticaret Yapan Firmalarımıza Yönelik Uyarı hk.
Bahreyn Cityscape
Kan Bağışı Daveti
KGF İnşaat Hizmetleri Finansman Destek Paketi
Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete başlayacak firmada çalıştırılmak üzere iş başvuruları başladı.
Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri (18-19 Ekim 2022)
KOSGEB Destek Programı Hk.
Eğitim Programı Bilgilendirmesi (TS EN ISO 50001: 2018 Enerji yönetim sistemleri)
Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği Hk
Öğrenci Forma Değişikliği (Kocatepe İlkokulu)
Ziraat Bankası Genç Çiftçi ve Kadın Çiftçi Tarımsal Kredi Eğitimleri
Kredi Okuryazarlık Haftası (27 Haziran – 1 Temmuz)
Gürcistan'ın Transit ve Re-Eksport Taşımacılıkta Aldığı Ücretlerde Artış
Hizmet İhracatı Eğitim Programı - webinar
Interreg Next Karadeniz Havzasında Sınır - Ötesi işbirliği Programı Tanıtım Etkinliği ve Proje Eğitimi
Sudan/2022 Tarife Cetveli

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL