.: 2021/10 Sayılı Genelge

2021-04-06
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ

Tarih 06.04.2021
Sayı 34221550-100-
Konu 2021/10 Sayılı Genelge

İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 25.03.2021 tarihli ve 62653128 sayılı yazı.
İlgi'de kayıtlı yazıda, Dahilde İşleme Rejiminin ilgili mevzuatı uyarınca 7108 tarife pozisyonundan ve 711319
tarife alt pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini
düzenleyen ve 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldıran, 2021/10 sayılı Genelge
iletilmiştir.
Bilgilerini ve Odanız üyesi ilgili firmalara duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK:
1- 2021-10 Sayılı Genelge (2 sayfa)
2- Genelge Karşılaştırma Tablosu (1 sayfa)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı :E-52707093-010.06.01 25/3/2021
Konu :Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli
Maden İthali Hk
GENELGE
(2021/10)
İlgi : 4/2/2021 tarihli ve 2021/5 sayılı Genelge.

2005/8391 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi
Tebliği'nin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi uyarınca, kıymetli maden ve taşların 32 sayılı
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten
sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması dahilde işleme izni kapsamında gerçekleştirilmekte
olup. Tebliğ'in 14/1-b maddesi kapsamında 7108 tarife pozisyonundan ve 711319 tarife alt
pozisyonundan düzenlenecek izinlere münhasıran uygulanacak dahilde işleme tedbirleri. Dahilde İşleme
Rejimi Kararı'nın 26 ncı maddesine istinaden aşağıda belirlenmiştir.
1- Dahilde işleme izninin, ithal eşyası Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce alınması
gerekmektedir.
2- Tek Pencere Portal Sistemi (TPS) üzerinden iletilen başvurular, dahilde işleme izni almak
için Tebliğin 1 no.lu ekinde belirtilen bilgi ve belgeler de dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince
kontrol edilir.
3- İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından
gümrük idaresince incelenir.

i. İzin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde firma adına düzenlenen
tüm izinler kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın asgari %80'inin gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80'inin gerçekleştirilmesi şartını
sağlamayan izin başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddedilir.
ii. Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek altın miktarı;
- İlk defa yapılan izin başvurusuna konu dahilde işleme izinlerinde; kapasite raporunda
belirtilen, dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4'ü esas alınarak.
- Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %80-%100 (%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için,
kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/2'si esas
alınarak,
- Miktar bazında ihracat taahhütlerinin %100'ünü gerçekleştirenler için, kapasite raporunda
dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamı esas alınarak, belirlenir.
4- Yukarıdaki hususlar itibariyle gümrük idaresince olumlu bulunarak ilgili Gümrük ve Dış
Ticaret Bölge Müdürlüğüne gönderilen başvurular. Bölge Müdürlüğü görüşüyle birlikte Bakanlığa
(Gümrükler Genel Müdürlüğüne) iletilir.

5- Gümrükler Genel Müdürlüğünce uygun bulunan başvurular. Bölge Müdürlüğüne, Bölge
Müdürlüğünce de izin başvurusunun onaylanmasını teminen başvurunun yapıldığı gümrük idaresine
bildirilir.
6- 12/6/2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Genelge eki "İzin Süreleri Tablosunun" 2 nci satırında yer
alan işlem için süre " 4 ay" olarak belirlenmiştir.
Aşağıda. Genelgenin 3 üncü maddesinin ii. fıkrasına ilişkin örneklere sıralı şekilde yer
verilmektedir.
Örnekl:
Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg
Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay
İlk Dahilde İşleme İzni ihracat taahhüdü (azami):
(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/4 = (40) x (1/4) = 10 kg (azami)
Örnek2:

Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg
Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay
Firmaya ait izin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde düzenlenmiş 2
adet izin bulunmaktadır. Birinci izin için ihracat taahhüdü 10 kg olup 7 kg ihracat gerçekleştirilmiş,
ikinci izin için ihracat taahhüdü 8 kg olup taahhüdün tamamı gerçekleştirilmiştir. Firma, bu 2 izin
kapsamında miktar bazında ihracat taahhütlerinin %83,3'ünü (Toplam Gerçekleştirilen İhracat
Tahhüdü/Toplam İhracat Tahhüdü) gerçekleştirdiğinden yeni izin başvurusu yapabilir.
Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):
(4 aylık üretim kapasitesi) x 1/2 = (40) x (1/2) = 20 kg (azami)

Örnek3:
Kapasite raporunda kayıtlı yıllık üretim miktarı: 120 kg
Dahilde İşleme İzin süresi: 4 ay
Firmaya ait izin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık dönem içerisinde düzenlenen tüm
izinlerin ihracat taahhütleri %100 gerçekleştirilmiştir.
Yeni izin kapsamında ihracat taahhüdü (azami):
(4 aylık üretim kapasitesinin tamamı)= 40 kg (azami)
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

Genelge No 2021/5

Eski Madde

3.i. İzin başvuru tarihi itibariyle firma adına
düzenlenen açık izinler kapsamında miktar bazında
taahhüt edilen ihracatın asgari %80'inin
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilerek,
ihracat taahhüdünün asgari %80 inin
gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin
başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddedilir.

3. ii. Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %80-%l00
(%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için, kapasite
raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden
üretim miktarının azami l/4'ii esas alınarak,

--------

Genelge No 2021/10

Değişiklik Yapılan/Yeni Eklenen Madde

3.i. izin başvuru tarihinden geriye doğru oniki aylık
dönem içerisinde firma adına düzenlenen tüm izinler
kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın
asgari %80'inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği
kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80'inin
gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin başvuruları
doğrudan gümrük idaresince reddedilir.

3.ii. Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %8()-%IOO
(%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için. kapasite
raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden
üretim miktarının azami 1/2'si esas alınarak.

6. Bu Genelgenin yayımı tarihinden önce Türkiye'ye
sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşya için,
Genelgenin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 gün
içinde dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük
idaresine başvurulması halinde, yukarıdaki hükümler
uygulanmaz.Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yangın/Sel Felaketi Yardım Kampanyası
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Belgelendirme Sınavı
Kişisel Markalaşma ve Pazarlama Eğitimi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve World Ecommerce Forum (Worldef) iş birliğinde işletmelere yönelik Deneyimden Geleceğe E-Ticaret ve E-İhracat Liderler Buluşması
7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu
Karadeniz Medikal & Sağlık Ürünleri Uluslararası Online İkili İş Görüşmeleri Etkinliği
İş Yerleri İçin Animasyonlu Afet Farkındalık eğitimi
Kadın Girişimciler için Yapay Zeka Eğitimi (Online-Uzaktan Eğitim)
Kademeli Normalleşme 3. Etap (27.06.2021)
Çarşamba Daire Amirleri İstişare Toplantısı
Sokağa Çıkma Yasağı Muafiyet Belgesi Geçerlilik Süresi Uzatıldı
Sokağa çıkma yasağı Görev Belgesi Düzenlenmesi
26.04.2021 TARİHİNDE TOPLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NDE ALINAN KARARLAR
Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri
Uygulamalı E-İhracat Eğitimi ve Danışmanlığı
Kısmi Kapanma Tedbirleri
Connecting Eurasia: Smart Ports and Rail Forum
Samsun Sanayi ve ihraç ürünleri sanal fuarı
Moldova Ticaret Forumu Daveti
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL