.: 2021-01 Proje Teklif Çağrısı

2021-04-02
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
30.03.2021
34221550-050.99- 3234
2021-01 Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel
kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması
amacıyla; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnoasyon Destek Programı 2021 - 0 1 Proje Teklif Çağrısı duyurulmuştur.
2021 - 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet
gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon ile
Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır. Projeye
ilişkin detaylı bilgi ekte tarafınıza sunulmaktadır.
Bu kapsamda ilgili desteği sosyal medya ve internet sitenizde paylaşmanızı ve üyelerinize duyurarak
faydalanmalarını sağlamanızı rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK:
1- Proje_Teklif_Çağrısı-2021 -01

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

2021-01 proje teklif çağrısı
Öncelikli Sektörlerde Faaliyet Gösteren Küçük İsletmelerle. Orta
Büyüklükteki İsletmelerin Kritik Teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasvon
ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi

Çağrı kapsamında sadece başvuru tarihleri, başvuru koşulları ve destek üst limitleri belirlenmiştir. Çağrıda
belirtilmeyen diğer tüm hususlar için Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Uygulama Esasları kapsamında
işlem yapılmalıdır.

Proje Teklif Çağrısının Amacı
İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel
kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması
amacıyla öncelikle orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli
sektörlerde, güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.
1.Otomotiv sanayiinin rekabet gücünün korunarak geliştirilmesi amacıyla; küresel gelişmeler, yeni teknolojiler ve değişen müşteri beklentileri çerçevesinde Otomotiv sektöründe olmak üzere Elektrikli ve/veya hidrojen ile
çalışan motorlu kara araçları ile pil(batarya) teknolojileri, yakıt hücresi konularında Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür- Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
2.Elektronik sektöründe Ar-Ge'ye dayalı rekabetçi üretim ve ihracatın artırılması amacıyla ilgili sektörlerde
faaliyet gösteren işletmelerin 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke
ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerini konularında Ar-Ge ve inovasyon
ile Ür-Ge proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
2021 - 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet
gösteren Küçük işletmelerle ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, kritik teknolojilerdeki Ar-Ge ve İnovasyon
ile Ür-Ge Projelerinin nitelikli bir şekilde desteklenerek uygulamaya geçirilmesinin sağlanmasıdır.

Proje Başvuru
Tarihleri

25 Mart - 18 Mayıs 2021 (Başvuru Tarihleri)
20 Mayıs - 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri)
Başvuru sistemi 18 Mayıs 2021 günü saat 23:59'da başvuruya kapatılacaktır.
Ancak herhangi bir mazeretten oturu mağduriyet yaratmaması için 20 Mayıs 2021 günü saat 09:00 ile 24 Mayıs
2021 günü saat 23:59 arasında başvuruların tamamlanabilmesi ve onaylanabilmesi amacıyla başvuru sistemi
açık olacaktır. Her halükarda 24 Mayıs 2021 günü saat 23:59'dan sonra başvuru sahibi tarafından ilgili tarih
aralığında sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Koşulları
Hedef Sektör ve Sektöre Uygun Proje Konuları

Belirtilen hedef sektörlerdeki Küçük işletmeler ve Orta Büyüklükteki işletmeler, ilgili sektördeki konudan, ilişkili bir veya birkaçı ile birlikte Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge projesi sunabilecektir. NACE REV 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sektörlerinde; Birinci Sektör ve Konular:
Sektörler:
• 29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
• 29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
• 27.2 Akümülatör ve pil imalatı
faaliyet gösteren işletmeler.

Uygun Proje Konuları: Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;
1. Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
2. Pil (batarya) teknolojisi
3. Yakıt hücresi
konusunda ve/veya konularında
İkinci Sektör ve Konular:
Sektörler
• 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
• 26.3 iletişim ekipmanlarının imalatı
• 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
• 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı
(26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.)
faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları:
1. 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve
altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri
konularında
başvurabilecektir.
Başvuru formunda yer alan "Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu" ile
"İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu" nun uyumlu olması gerekmektedir.

ÖLÇEK

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı olan ve başvuru tarihi itibariyle
Küçük işletme veya Orta Büyüklükteki işletme ölçeğinde olanlar başvurabilecektir. Mikro
işletmeler hariçtir. Başvuru tarihi itibariyle onaylı son KOBİ Beyannamesindeki ölçek dikkate
alınacaktır. Başvuru yapıldıktan sonraki ölçek değişiklikleri destek üst limitlerini
değiştirmeyecektir.

DİĞER BAŞVURU KOŞULLARI

Orta yüksek ve Yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.
Başvuru tarihi itibariyle onaylı son KOBİ Beyannamesindeki sektör dikkate alınacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

Başvuru şartlarını karşılamadığı anlaşılan projeler her aşamada reddedilebilecektir.

Başvuru yeri ve başvuru işlemleri

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru
yapabilecektir.

Proje Süresi

Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır. Bu sınırlar içinde olmak kaydıyla proje süresi, 4 ayın katları olacak
şekilde başvuru sahibi tarafından belirlenir.

Destek Üst Limiti;
Küçük İşletmeler için 1.500.000 TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL

A) Nitelikli Personel Giderleri
• Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla işletmede tam zamanlı
çalışması şartı ile mevcut veya yeni istihdam edilecek personel
desteklenebilir.
• Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek
Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.

Küçük İşletmeler için 300.000 TL
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 500.000 TL

Bl) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı
giderleri desteği
Küçük İşletmeler için 400.000 TL
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 2.000.000TL

B2) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli)
Küçük İşletmeler için 400.000 TL
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 3.000.000TL

• Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında deneme amaçlı ve prototip
geliştirmeye, ür-ge projesi kapsamında ise ürün geliştirmeye yönelik;
hammadde, malzeme, makine, teçhizat, donanım, yazılım, kalıp,
tasarım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri için destek
sağlanır.
• Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ikinci
el olabilir.
Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı
Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.

C) Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği
• Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre
Topografyaları Tescil Belgeleri için yaptığı başvuru ve/veya tescil
giderlerini kapsar.
• Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon Destek
Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.

Küçük İşletmeler için 150.000 TL
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 200.000TL

Ç) Test-analiz ve belgelendirme giderleri desteği
• Proje kapsamında kamu kurum/kuruluşları ile üniversitelerce
kurulmuş laboratuvarlardan veya TRTEST Test ve Değerlendirme
A.Ş.'den alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon
hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan
test, analiz ve kalibrasyon hizmet giderleri ile ürün belgelendirme
giderlerini kapsar.
• Diğer şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon Destek
Programı Uygulama Esaslarında belirtilmiştir.
Küçük İşletmeler için 150.000 TL
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 200.000TL
D) Diğer giderler desteği
Küçük İşletmeler için 100.000 TL
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 100.000TL
D1) Proje Danışmanlık Desteği
Küçük İşletmeler için 40.000 TL
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 40.000TL
D2) Eğitim Desteği
Küçük İşletmeler için 40.000 TL
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 40.000TL
D3) Proje Tanıtım Desteği
Küçük İşletmeler için 30.000 TL
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 30.000TL
D4)Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik
İşbirliği Ziyareti Desteği
Küçük İşletmeler için 40.000 TL
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 40.000TL
Her bir yurtiçi ziyaret için destek üst limiti 10.000 TL ve her bir yurt
dışı ziyareti için destek üst limiti 20.000 TL olmak üzere bu desteğin
üst limiti 40.000 TL'dir.

• Desteklerdeki desteğe ilişkin üst limitler dışındaki şartlar ve hususlar Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek
Programı Uygulama Esaslarında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

Destek Oranı % 75 * (tüm bölgelerde)
* Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır.
Not: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014 /35 sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik
edilen kalemlerde destek oranlarına % 15 ilave edilir.
Not: Proje başvurusunda başvuru sahibi tarafından Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanıldığı beyan edilmesi ve proje sonunda yapılacak
tespitte uygun bulunması kaydı ile Nitelikli Personel Giderleri Desteği haricindeki geri ödemesiz destekler kapsamında ödenen giderler
için destek oranlarına % 15 ilave edilir.
Programda belirtilen Nitelikli Personel Giderleri Desteği haricindeki geri ödemesiz destek oranlarına ilave edilecek oran % 15'i geçemez.
Toplam ilave % 15 ile sınırlıdır.

Süreç - Zaman
Planı Proje başvurusu 25 Mart - 18 Mayıs 2021 (Başvuru Tarihleri-55 Gün)
20 Mayıs - 24 Mayıs 2021 (Mazeretli Başvuru Onaylama Tarihleri-5 Gün)

• Süreç- zaman planı sadece işletmenin ilk proje başvurusu onayına kadarki süreci kapsar. Belirtilen süre içinde
yapılan proje onayı ile işletme bu çağrı kapsamındaki destek limitlerinden faydalanma hakkına sahip olur.
• Başvuruların Kontrolü, incelenmesi Kurul/Komite değerlendirme süreci ve diğer süreçler Ar-Ge, Ür-Ge ve
İnovasyon Destek Programı Uygulama Esaslarında belirtildiği şekilde yürütülecektir.
• KOSGEB, süreç - zaman planını değiştirme ve web sayfasında güncelleme hakkını saklı tutar.

İlgili Dokümanlar
• Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon Destek Programı Uygulama Esasları
• OECD imalat Sanayi Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma Tablosu

Diğer Hususlar

• Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon Programı mevzuatına www.kosgeb.gov.tr adresinden ulaşılabilecek, 444 1 567
numaralı Çağrı Merkezinden bilgi alınabilecektir. Ayrıntılı bilgi için KOSGEB Müdürlükleri ile irtibata
geçilebilecektir.
• Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya işletmelerin KOSGEB Veri
Tabanında kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Çarşamba Daire Amirleri İstişare Toplantısı
Sokağa Çıkma Yasağı Muafiyet Belgesi Geçerlilik Süresi Uzatıldı
Sokağa çıkma yasağı Görev Belgesi Düzenlenmesi
26.04.2021 TARİHİNDE TOPLANAN CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ'NDE ALINAN KARARLAR
Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Semineri
Uygulamalı E-İhracat Eğitimi ve Danışmanlığı
Kısmi Kapanma Tedbirleri
Connecting Eurasia: Smart Ports and Rail Forum
Samsun Sanayi ve ihraç ürünleri sanal fuarı
Moldova Ticaret Forumu Daveti
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi
2021/10 Sayılı Genelge
Yıllık İşletme Cetveli
Brezilya Sağlık Bakanlığının Tıbbi Malzeme İhtiyacı Hk.
Foça Tatil Köyü Özelleştirmesi Hk.
BİGG GARAJ 2020/2 Tanıtım Duyurusu
2021-01 Proje Teklif Çağrısı
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEKG)
Sürekli Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitim Sertifika Programları Hk.
interaktif Muz E-Çalıştayı Daveti

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL