.: Kağıtsız İhracat Uygulaması/Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGİ)

2021-02-03
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
Tarih: 01.02.2021
Sayı: 34221550-100- 981
Konu: Kağıtsız İhracat Uygulaması/Bilgisayarlı
Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE)

l g i : Ticaret Bakanlığından alınan 28.01.2021 tarihli ve 61019046 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı ve ekte bir örneği sunulan yazıda, kağıtsız ihracat uygulaması kapsamında mavi ve yeşil hatta
işlem gören beyannameler ile ilgili BİLGE Sisteminde düzenleme yapıldığı açıklanmıştır.
Yazıda devamla, konu hakkındaki pilot uygulamanın 22.02.2021 tarihinde Ankara Gümrük Müdürlüğünde
gerçekleştirileceği ve uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük müdürlüklerinde yaygınlaştırılacağı
hususunda bilgi verilmektedir.
Bilgilerini ve Odanız üyesi ilgili şirket/işletmelere konunun duyurulmasını önemle rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı (2 sayfa)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : E-73421605-106.03-00061019046
Konu : Kağıtsız İhracat Uygulaması-Mavi ve Yeşil
Hatta İşlem Gören Beyannameler

DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere İhracatta Kağıtsız Gümrük İşlemleri kapsamında Gümrük Yönetmeliğinde yapılan
değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da
Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kağıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki
ekli belgeler gümrük idaresine kağıt ortamında ibraz edilmemekte, kağıt ortamında düzenlenen
beyanname eki belgeler taranarak BİLGE Sisteminde beyan edilmektedir.
Bu kapsamda, BİLGE Sisteminde, ihracata ilişkin gümrük beyannamesinde "Yükümlüce Beyan
Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan edilmiş ancak bu belgelerin
taranarak sisteme yüklenmemiş olması halinde beyannamenin blokesinin kaldırılmasına izin
verilmemektedir. Söz konusu düzenlemenin bloke kaldırma işlemi olmadan doğrudan "çıkabilir" statüye
gelen mavi ve yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata ilişkin beyannamelerinde de uygulanabilmesini
teminen BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.
Bu çerçevede, onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmalarca tescil edilerek mavi hat kriterinde
işlem gören ve yetkilendirilmiş yükümlülerce tescil edilerek yeşil hat kriterinde işlem gören ihracata
ilişkin gümrük beyannamelerinde,
• "Yükümlüce Beyan Edilen Dokümanlar" kısmında taranarak sisteme yüklenecek belge beyan
edilmiş olması halinde beyannamenin doğrudan "Çıkabilir" statüye değil teslim alınmış statüye
getirilmesi,
• Teslim alınmış statüde kalan söz konusu beyannamelere taranarak belge yüklenebilmesinin
sağlanması,
• Taranarak sisteme yüklenmesi gereken belgelerin tamamının sisteme yüklenmesini müteakip
beyannamenin statüsünün "çıkabilir" statüye ilerletilmesi,
• Sonradan verileceği beyan edilen belgelerin beyannamenin "çıkabilir" statüye ilerledikten
sonra da sisteme yüklenebilmesi,
yönünde BİLGE Sisteminde yapılmış olan düzenlemelerin pilot uygulaması 22.02.2021 tarihinde Ankara
Gümrük Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olup uygulamanın 03.03.2021 tarihinde tüm gümrük
müdürlüklerine yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
Bu itibarla, yukarıda belirtildiği şekilde işlem yapılmasını teminen üyelerinize gerekli
bilgilendirmenin yapılması hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.
Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Samsun Sanayi ve ihraç ürünleri sanal fuarı
Moldova Ticaret Forumu Daveti
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatına Uyum Eğitimi
2021/10 Sayılı Genelge
Yıllık İşletme Cetveli
Brezilya Sağlık Bakanlığının Tıbbi Malzeme İhtiyacı Hk.
Foça Tatil Köyü Özelleştirmesi Hk.
BİGG GARAJ 2020/2 Tanıtım Duyurusu
2021-01 Proje Teklif Çağrısı
Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEKG)
Sürekli Eğitim Merkezi Uzaktan Eğitim Sertifika Programları Hk.
interaktif Muz E-Çalıştayı Daveti
Eğitimde Avrupa Girişimcilik Yetkinlikleri
Hava ve deniz limanları ile otogar ve tren garlarında sıfır atık bilgilendirme semineri
Ağlara Üyelik Desteği Hk.
Küçük İşletmeler İçin Google Platformu
Suudi Arabistan Gümrüklerinde Yaşanılan Sorunlar
Türk Rus Ortak Sanayi Çalışma Grubu hk.
Irak'a İhracatta Sevk Öncesi İnceleme Hususunda Yetkilendirilen Firmalar
2021/8 Sayılı Kolay İhracat Noktalan Genelgesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL