.: KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı

2020-07-27
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
Tarih 23.07.2020
Sayı 34221550-609-6414
Konu KOBİGEL- Kobi Gelişim Destek Programı

Ülkemizin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, KOBİ'lerin ekonomideki paylarının ve
etkinliklerinin arttırılması, rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi amacıyla KOSGEB
tarafından KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı yürürlüğe konulmuştur.

Program kapsamında;
• 2020 - 01 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek
yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi"
• 2020 - 02 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve
ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması"
teklif çağrıları yayınlanmıştır.
Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri
ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek
verilebilecektir. Son başvuru tarihi 17 Eylül 2020'dir.
Konuya ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır.
Bilgilerinizi ve desteğin üyelerinize duyurmanızı rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

EK: KOBİGEL - Bilgi Notu (2 sayfa)

Konu: KOBİGEL - "İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME" TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI
Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik
ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.
Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri
ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata-bakım-stok
masrafları azaltabilmektedir.
KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan "İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME"
temalı 2020-01 ve 2020-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:
• İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;
Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
İmalat sanayi KOBİ'lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere
dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.
Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:
2020 - 01 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli
teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin desteklenmesi"
Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki
teknoloji geliştiricisi KOBİ'ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden birini veya entegre
çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak
ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.
Sadece ticarileştirme (tanıtım - pazarlama - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu
desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi
projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır. İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler
bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.
2020 - 02 Proje Teklif Çağrısı: "İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin üretim ve ilişkili iş
süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması"
İmalat sanayi sektöründeki KOBİ'ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını
birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.
KOBİ'lerin proje sunabileceği konu başlıkları:
1 Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2 İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3 İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri
4 İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5 Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6 İmalat Sanayinde Siber Güvenlik
7 İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri
8 İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

2020-01 veya 2020.-02 proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı
kapsamındaki uygun proje konulan içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir.
Teknoloji geliştiricisi KOBİ'lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir
işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.
İmalatçı KOBİ'lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması
durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır.
Başvuru yapabilecekler:
Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.
Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:
Destek oranı %60'tır. Bu oran üzerinden hesaplanacak desteğin %30'u geri ödemesiz destek ve %70'i
teminat karşılığı geri ödemeli destek olarak ödenir. Geri ödemesiz destek ve geri ödemeli destek birlikte
ödenir.
Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL'ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL'ye kadar geri
ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL'ye kadar destek
verilebilecektir.
Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından
belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları
dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.
Proje Teklif Çağrılarına erişim ve başvuru:
Aşağıdaki link ile Proje Teklif Çağrısına erişilebilmektedir. Proje Başvuru Formu Örneği, Başvuru Kılavuzu,
gerekli diğer dokümanlar ve programın Uygulama Esasları; www.kosgeb.gov.tr adresinde "Destekler"
menüsünden "İşletme Geliştirme Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri" sekmesine girildikten sonra
"KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı" alt menüsündeki "Yürürlükteki Çağrılar" başlığı seçilerek
incelenebilecektir.
https://www.kosEeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler, Proje Teklif Çağrılarını inceledikten
sonra www.kosgeb.gov.tr adresinde sağ üst menüde yer alan "E-hizmetler" linkini tıklayıp işletme
yetkilisinin e-devlet şifresiyle KOBİ Bilgi Sistemine girerek başvurularını oluşturabilecektir (hizmet seçim
kutucuğunda KOBİGEL Destek Programı Başvurusu" hizmetinin seçilmesi gerekir).

Proje çağrısı için başvuru sistemi 17 Eylül 2020 günü saat 23:59'da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve
saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
Ticaret ve Yatırım Ülkesi: MACARİSTAN Etkinliği Hk.
Meksika Yatırım Planı
Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi
EXIMBANK Anketi
Motorlu Kara Taşitı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge
Libya Mutabakat Zaptı
İkili Odalar_'a Üyelik
Helal Akreditasyon Kurumu
KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Webinarı
KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinan
Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç Ve İyileştirici Malzeme Alımı Hk.
EXIMBANK İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme Semineri
Yetki Devri- Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişikin Mevzuat
Bakanlık bildirimi hk. (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri)
Erasmus Akreditasyon Çağrısı
ETSG Sektör Duyurusu
Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında
AB Yeşil Mutabakatı (Green _ JDeal) Semineri (İnternet Üzerinden)

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL