.: Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

2020-07-20
TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ
Tarih 17.07.2020
Sayı 34221550-720- 6217
Konu Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin
Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı

Avrupa Birliğinin, İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)"
kapsamında, Avrupa KOBİ'lerinin AB dışındaki kamu alımlarına ulaşmasını amaçlayan "KOBİ'lerin AB
Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi" başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.
Son başvuru tarihi 15 Eylül 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, Avrupa
Komisyonunun "https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/cosme/wp-call/callfiche_
cos-ppout-2020-2-03_en.pdf' internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB, elektronik
posta: abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr), programın ulusal koordinasyonundan sorumlu kurum
olarak yetkilendirilmiştir.
Söz konusu çağrıya başvuru yapılması hususunun değerlendirilmesi ve çağrı hakkında üyelerinizin
bilgilendirilmesini rica ederim.
Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

Çağrı Bilgi Dokümanı

AB COSME PROGRAMI
"Supporting European SMEs to participate in public procurement outside EU"
COS-PPOUT-2020-2-03
Amacı ve Kapsamı:
Avrupa Birliği'nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri
"Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası" olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik
faaliyette bulunan işletmelerin % 90'ından fazlasını temsil eden KOBİ'lere özel önem atfedilmektedir. Bu
kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin
Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME
Programının ulusal koordinatörüdür.
COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;
• KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,
• Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
• Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
Girişimciliğin teşvik edilmesi
amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.
COSME Programı kapsamında "KOBİ'lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının
Desteklenmesi" proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrıya dair özet bilgi aşağıda sunulmaktadır.
Avrupa Birliği'nin birlik dışındaki pek çok ülke ile serbest ticaret anlaşmalan (Free Trade Agreement, FTA)
ve Dünya Ticaret Örgütü Hükümet Alımları Anlaşması (Government Procurement Agreement, GPA) gibi
çeşitli ticari anlaşmalan bulunmaktır ve bu anlaşmalardan bazıları kamu alımlarını da kapsamaktadır. Bu
çağrının amacı Avrupa KOBİ'lerinin AB dışındaki kamu alımlarına ulaşmasını sağlamaktır.
Kamu alımları KOBİ'lerin küresel rekabet edebilirliğini arttırmakta ve büyümelerine destek olmaktadır.
AB, bugüne kadar şirketlerin birlik dışındaki fırsatlardan da en iyi şekilde yararlanması için pek çok
yatırımda bulunmuştur. COSME Programı'nın ikinci bileşeni olan "Pazarlara Erişim" bileşeninin altında
yer alan bu teklif çağrısı ile KOBİ'ler yeni pazarlara ulaşabilecektir.
Proje kapsamında Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Küme İşbirliği Platformu gibi COSME ve diğer AB
programları altında faaliyet gösteren oluşumlar ile işbirlikleri kurulacaktır. Öte yandan, bu oluşumlar ile
yürütülecek aktivitelerin tamamen projeye özel tasarlanmış özgün aktiviteler olması gerekmektedir. Hali
hazırda kuruluşun yapısı gereği yürütülen faaliyetler kesinlikle finanse edilmeyecektir.
AB'nin hali hazırda ticaret anlaşmaları imzaladığı AB üyesi olmayan ülkelerin bir listesi çağn
dokümanında (Annex 3) yer almaktadır, bu liste "hedef ülke" seçiminde bir rehber görevi görecektir.
COVID-19 salgını sebebiyle rekabetin arttığı ve/veya salgından ağır şekilde etkilenen sektörlere önem
verilmesi tavsiye edilmektedir.
Proje Aşamaları:
Projelerin 2 aşamadan oluşması gerekmektedir:
1- Hazırlık Aşaması
Bu aşamada aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi beklenmektedir:
• Hedef ülkelerde hangi sektörlerin ve KOBİ sınıflarının projeye dâhil edileceği belirlenmelidir;
• "Uluslararasılaştırma" stratejisi ve uygulanacak aktivite detaylarını içeren bir yol haritası
oluşturulmalıdır;
• Proje ile ilgili gelişmeler web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulmalıdır. Partner ağlar
da -örneğin Avrupa İşletmeler Ağı- bu amaçla kullanılabilir;
• COSME ve diğer AB programlan altındaki oluşumlar ile iş birliği kurulmalıdır;
2- Uygulama Aşaması
Bu aşamada aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesi beklenmektedir:
• KOBİ'lere AB üyesi ülkeler dışında gerçekleşen kamu alımlanna katılmanın faydaları üzerine
eğitimler verilmelidir;
• KOBİ'ler AB/COSME ülkelerinde ortak bulmaları için desteklenmelidir;
• KOBİ'lere AB dışında açılan çağnlar için rehberlik edilmelidir;
• Yüz yüze veya sanal ortamda hedef ülkelerden ve AB/COSME ülkelerinden gelen katılımcılar ile
B2B etkinlikleri düzenlenmelidir;
• 3 adet AB/COSME ülkesinden en az 300 KOBİ'ye ulaşılmalıdır;
• AB üyesi olmayan hedef ülkeler ile ilgili en az 3 adet bilgilendirme etkinliği yapılmalıdır;
• En az 2 adet "tedarikçiler ile tanışma" etkinliği düzenlenmelidir;
• Proje bitiminde ileride faydalanılmak üzere kazanılan tavsiyeler ve deneyimler paylaşılmalıdır.
Zaman Planı:
Aşamalar Tarih (Tahmini)
Son Başvuru Tarihi 15.09.2020, 17:00 (Brüksel saati)
Değerlendirme dönemi Eylül 2020 - Kasım 2020
Başvuru sahiplerinin bilgilendirilmesi Mart 2021
Hibe anlaşmaların imzalanması Haziran 2021
Faaliyetlerin başlangıç tarihi Temmuz 2021

AB Finansmanı:
Projenin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 2,000,000 Avro'dur.
EASME'nin 5 teklifi fonlaması beklenmektedir.
Proje başı ayrılan hibe miktarı 400,000 Avro'dur.
Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %75'i kadar olacaktır
Uygunluk Kriterleri:
Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.
• Konsorsiyum en az 3 tüzel kişilikten oluşmalıdır ve üyeler 3 farklı AB ülkesinden veya COSME
Programı'na katılan ülkelerden olmalıdır.
• Ticaret ve sanayi odaları, kümelenmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu), kamu
kurumları (ulusal, bölgesel, yerel), üniversiteler ve eğitim kurumlan, araştırma merkezleri başvuru
yapabilir.
• Ülkemizden yapılacak başvurularda ortaklar, AB ülkeleri kurum/kuruluşlarından seçilmelidir.
• Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, İzlanda, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya,
Sırbistan ve Ukrayna COSME katılımcı ülkelerinden olup aynı zamanda hedef ülkeler listesinde
(Annex 3) yer almaktadır. Bu durumda hem konsorsiyum üyesi hem de hedef ülke olmaları
mümkündür.
• Proje süresi 30-36 ay arası olmalıdır.
• Her proje en az 2 adet AB üyesi olmayan ülkeyi "hedef ülke" olarak belirlemelidir.
Tekliflerin Sunulması:
Teklifler elektronik olarak 15 Eylül 2020 saat: 17.00'ye (Brüksel saati) kadar sunulabilir.
Elektronik başvuru yapmadan önce "Başvuru Sahipleri İçin Rehber" doküman ve tüm detayları içeren
"Çağrı Metni" tam olarak incelenmelidir.
İlgili Dokümanlar
Çağrı Dokümanı: https://ec.europa.eu/research/participants/datayref/other eu prog/cosme/wp-call/callfiche_
cos-ppout-2020-2-03 en.pdf
Potansiyel Hedef Ülkeler Listesi (Annex 3): https:// ec .curopa.eu.'easme/si tes/easmesite/
fıles/documents/gro-sme-20-b-04. annex 3. non-eu countries ftas-apa.pdfBu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu
Ticaret ve Yatırım Ülkesi: MACARİSTAN Etkinliği Hk.
Meksika Yatırım Planı
Bosna Hersek Trebinje Serbest Bölgesi
EXIMBANK Anketi
Motorlu Kara Taşitı Kiralama İşletmeleri Tarafından Yapılan Satışlar Hakkında Genelge
Libya Mutabakat Zaptı
İkili Odalar_'a Üyelik
Helal Akreditasyon Kurumu
KOBİ’ler ve Kurumlar İçin Siber Güvenlik Bilgilendirme Semineri
14 Ekim Dünya Standartlar Günü Webinarı
KOBİ’ler İçin Faktoring ve Finansal Kiralama Webinan
Meksika 2021-2024 Dönemi İlaç Ve İyileştirici Malzeme Alımı Hk.
EXIMBANK İhracat Kredileri ve Alacak Sigortası Programları Bilgilendirme Semineri
Yetki Devri- Denizyolu ile Taşınan Tehlikeli Maddelere İlişikin Mevzuat
Bakanlık bildirimi hk. (Uluslararası Eşya Taşımacılığı / Hazar Geçişleri)
Erasmus Akreditasyon Çağrısı
ETSG Sektör Duyurusu
Ülkemiz İle Libya Arasında İmzalanan Mutabakat Zaptı Hakkında
AB Yeşil Mutabakatı (Green _ JDeal) Semineri (İnternet Üzerinden)

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL