.: Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

2020-01-02
T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Samsun Zirai Karantina Müdürlüğü

Sayı : 67740809-320.03.01.02[320.03.01.02]-E.4038259
Konu : Talimat (Ispm 15)
26.12.2019

DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrolleri
Çalışma Grubu)'nün 27.11.2019 tarihli ve 21817801-320.03.01.02-E.3647434 sayılı
yazısı.
İlgi yazımız ekinde gönderilen konu talimatın(ISPM15) , ilimizde/ilçenizde faliyet
gösteren ihracatçılara ve ikinçi elci olarak tabir edilen tedarikçiler ve ikinçi elcilere
duyurulması hususunda;
Gereğini bilgilerinize rica ederim
Mehmet Fatih ÖZDEMİR
Müdür

Ek: Talimat

TC.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 21817801-320.03.01.02-E.3647434
Konu :Talimat (Ispm 15)
27.11.2019

DAĞITIM YERLERİNE
27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanan "Ahşap Ambalaj
Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik" kaldırılarak
yeni yönetmelik 25 Mayıs 2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış yeni
yönetmeliğin yürürlük tarihide 01/01/2020 olarak belirlenmiştir.
01.01.2020 tarihinden itibaren, ihracatta kullanılacak ahşap ambalaj malzemeleri izin
belgeli işletmede ısıl işleme tabi tutulup ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti ile işaretlenip satışa
sunulduktan sonra son kullanıcı olan ihracatçıya ulaşıncaya kadar Bakanlığımızca izlenecektir.
01.01.2020 tarihinden sonra izin belgeli işletmede ısıl işlem görmüş üzerinde ISPM 15
ve izlenebilirlik işareti olan ahşap ambalaj malzemelerin satışı yapılacak ve bu ürünler
ihracatçılar tarafından kullanılacaktır.

01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girecek yeni yönetmelik hükümlerine göre izin belgeli
işletmede, ısıl işlem görmüş üzerinde ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti olan ahşap ambalaj
malzemesine ait ısıl işlem çıktılarında; ısıl işlem tarihi, çeşidi, ebadı, miktarı, parti numarası
bulunması zorunlu olup satış faturası veya sevk irsaliyelerinde de bu bilgilerin açıklama olarak
yazıldığı durumlarda satışı yapılabilecek ve ihracatçılar tarafından kullanılabilecektir. Bu
bilgilerden birinin dahi eksik olması durumunda izin belgeli işletmelerce satışı, tedarikçilerce
ticaretinin yapılması, ihracatçılarca da kullanılması yasaklanmıştır. Yeni yönetmelik
hükümlerine göre aksi uygulama yapan izin belgeli işlemelere, tedarikçilere ve ihracatçılara
01.01.2020 tarihinden itibaren değişik miktarlar yüksek idari para cezaları uygulanacaktır. Bu
sebeple izin belgeli işlemelerce, tedarikçilerce ve ihracatçılarca mağduriyetlerin yaşanmaması
için ekte örneği gönderilen ısıl işlem çıktıları ve örnek faturadaki bilgiler ışığında işlem tesis
edilmesi gerekmektedir.

İhracatçılarımızca; izin belgeli işletmelerden veya ikinci elci olarak tabir edilen
tedarikçilerden ısıl işlem çıktısı olmayan, ısıl işlem çıktısı olup da üzerindeki bilgileri tam
olmayan, ahşap ambalaj malzemesi üzerinde yer alan izlenebilirlik işaretindeki bilgilerle ısıl
işlem çıktıları, fatura veya sevk irsaliyesi üzerindeki bilgileri uyuşmayan ahşap ambalaj malzemesi satın alınması kesinlikle yasaklanmıştır. Bu şekilde yönetmelik hükümlerine aykırı
veya üzerinde hiç ISPM 15 işareti olmayan ahşap ambalaj malzemesi kullanan ihracatçılar
hakkında 01.01.2019 tarihinden itibaren yüksek miktarda idari para cezası uygulanacaktır.

25.05.2019 tarihinde yayınlanan yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için yaklaşık 6 (altı)
aylık bir süre öngörülmüştür. Bu süre zarfında, Bakanlığımızdan işaretleme izin belgesi almış
işletmelerce, 01.01.2020 tarihinden önce ısı işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi
yapılmış piyasada dolaşımda olan ihracatta kullanılacak ISPM 15 işareti taşıyan ahşap ambalaj
malzemelerinin yeni yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için şu şekilde yol izlenmesi
gerekmektedir:
İhracatçıların ve ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilerin stoklarındaki ahşap
ambalaj malzemesi, Bakanlığımızca yetkilendirilmiş izin belgeli işletmeler tarafından
01.01.2020 tarihinden önce ısıl işleme tabi tutulmuş ve ISPM 15 işareti yapılmış ise mutlaka
üzerindeki işaret numara sahibi işletme tarafından o partiye ait ısıl işlem uygulandığını
gösteren ısıl işlem çıktısı ve faturası olacaktır. Aksi takdirde bu ahşap ambalaj malzemeleri
ihracatta kullanılamaz ve ticareti yapılamaz.

Eğer ahşap ambalaj malzemesinin üzerinde ISPM 15 işareti var ısıl işlem çıktısı yok ise
bu ürünün ihracatta kullanılabilmesi için 01.01.2020 tarihinden itibaren ya üzerinde işaret
numarası olan işletmede tekrar ısıl işlem uygulaması yapılarak üzerindeki ISPM 15 işaretine
ilave olarak izlenebilirlik işareti de basılmalıdır ya da üzerindeki işaret numaralı izin belgeli
işletmede değil de başka bir izin belgeli işletmede ısıl işlem uygulaması yapılacak ise
üzerindeki ISPM 15 işaret numarası önce kazınmalı veya başka yöntemlerle yok edilmeli
sonra ısıl işlem uygulaması yapılarak ısıl işlem uygulaması yapan izin belgeli işletmenin işaret
numarası ile ISPM 15 ve izlenebilirlik işareti ile işaretlendikten sonra satışa sunulmalıdır.
Aksi takdirde bu ahşap ambalaj malzemeleri ihracatta kullanılamaz ve ticareti yapılamaz.
Eğer ihracatçının kullanacağı ahşap ambalaj malzemesi, ülkemize ithal edilen ürün
beraberinde gelen üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olan bir ahşap ambalaj malzemesi
ise; ihracatçı bu ürünü almış olduğu ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçi veya başka bir
ihracatçıdan aldığına dair fatura ile bu fatura ekinde almış olduğu ahşap ambalaj
malzemelerinin ısıl işlem gördüğü ISPM 15 işaretlemesinin yapıldığı ülkeye ait işletmenin ısıl
işlem çıktıları veya grafiklerinin olması durumunda ve yeni yönetmeliğin 15 inci maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendine uygun olması durumunda bu ürünleri ihracatta kullanabilir aksi halde kullanamaz. İkinci elci olarak tabir edilen tedarikçiler ise aynı maddenin birinci
fıkrasının (ç) bendine uygun olması durumunda ve bu ürünlerin alış faturalarını ve ısıl işlem
gördüğü ISPM 15 işaretlemesinin yapıldığı ülkeye ait işletmenin ısıl işlem çıktılarını ibraz
edebilmek şartıyla satışını yapabilir. Aksi takdirde ilgili ülkenin işaretleme yapma konusunda
yetkilendirilmiş işletmesine ait ısıl işlem çıktıları veya grafikleri olmadan bu ahşap ambalaj
malzemelerini ihracat işlemlerinde kullanılmak üzere satışını yapamaz.
Eğer ihracatçının kullanacağı ahşap ambalaj malzemesi, ülkemize ithal edilen ürün
beraberinde değil de doğrudan ahşap ambalaj malzemesi olarak ithal edilmiş ve üzerinde
başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olan bir ahşap ambalaj malzemesi ise; ithal edilen ahşap
ambalaj malzemeleri için düzenlenmiş bitki sağlık sertifikası, ısıl işlem çıktıları veya grafikleri
fatura ekine konularak ihracatçılara veya ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçilere satışı
yapılabilir. Aksi takdirde bitki sağlık sertifikası, ısıl işlem çıktıları veya grafikleri ve faturası
olmayan bu ahşap ambalaj malzemeleri ihracatta kullanılamaz ve ticareti yapılamaz.

Üzerinde Bakanlıkça izin belgesi verilmiş işletmelerce basılmış ISPM 15 işaret
numarası olan fakat ısıl işlem çıktısı olmayan veya serbest dolaşım yoluyla ithal edilen ürün
beraberinde gelen üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olan ısıl işlem çıktıları veya
grafikleri ibraz edilemeyen bir ahşap ambalaj malzemesi yurtiçinde kullanılacak ise bu
durumda olan ahşap ambalaj malzemeleri için şu şekilde yol izlenmesi gerekmektedir:
Öncelikle üzerindeki işaret numarası kazınarak veya başka şekilde yok edilerek
kullanılması gerekmektedir. Eğer üzerindeki işaret numarası kazınmadan veya yok edilmeden
yurtiçinde kullanılmak üzere satışı yapılacaksa; Bakanlıkça izin belgesi verilen işlemelere ait
ISPM 15 işareti bulunanlar için satış faturası üzerine kırmızı renkte "ısıl işlem çıktısı olmadığı
için ihracatta kullanılamaz" kaşesi basılarak satışı yapılacaktır. Serbest dolaşım yoluyla ithal
edilen ürün beraberinde gelen üzerinde başka ülkeye ait ISPM 15 işareti olanlara ise satış
faturasının üzerine kırmızı renkte "serbest dolaşım yoluyla gelmiştir, ısıl işlem
çıktısı/grafikleri olmadığı, yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine
uygun olmadığı için ihracat işlerinde kullanılamaz" kaşesi basılarak satışı yapılacaktır. Bu
şekilde ihracatta kullanılamayacağı satış faturasında belirtilen ürünleri yurtiçindeki
işlemlerinde kullanmak üzere satın alan ihracatçı eğer bu ürünleri yurtiçinde değil de ihracatta
kullanırsa bu durumda idari para cezası sadece ihracatçıya uygulanacak satıcıya
uygulanmayacaktır.

İhracatçılarımızın 01.01.2020 tarihinden itibaren ihracat işlemlerinde kullanacakları
ahşap ambalaj malzemelerini öncelikli olarak yönetmeliğe uygunluğunu kontrol ederek satın
almaları, satın aldıkları ürünlerde ısıl işlem çıktılarını kontrol ederek özellikle tarihine dikkat
etmeleri, yeni ısıl işlem uygulaması ve işaretlemesi yapılmış ürünleri tercih etmeleri,
Bakanlığımızca ruhsatlandırılmış izin belgeli işletmelerin aktif olarak faaliyetine devam
edenlerin günlük olarak güncellendiği https://aambalai.tarim.gov.tr/ adresinden kontrol ederek
ürünleri satın almaları yaşanması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçecektir.
Konunun ilinizdeki tüm izin belgeli işletmelere imza karşılığı tutanakla bildirilmesi,
ayrıca ilinizde tespiti yapılabilen ikinci elci olarak tabir edilen tedarikçiler var ise ikinci
elcilere ve ilinizdeki ticaret ve sanayi odaları ile ihracatçıların üye oldukları tüm birimlere
yazılı ve yapılabiliyor ise toplantılar yapılarak 01.01.2019 tarihine kadar ivedi olarak
duyurulması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.

Harun SEÇKİN
Genel Müdür V.


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Yetki Belgesi İşlemleri
TMGD Muafiyeti Hk.
Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatta Uygunluk Kontrolleri
Fas Kamu İhaleleri COVID-19 Tedbiri
2020 Nefes Kredisi
Yıllık işletme Cetveli
Dolandırıcılık Vakaları
Ukrayna Tarım Arazileri Kanunu Hk.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İhracat
Koronavirüs önlemleri
Askıya alma / kota başvurusu
Rusya Federasyonu ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkeleri/Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A)
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Koronavirüs (COVID-19) Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya
Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi'nin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL