.: Fiyat Etiketi Mevzuatı

2019-08-27
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 39028009-404.13
Konu : Fiyat Etiketi Mevzuatı
DAĞITIM YERLERİNE
İlgi : Bakanlığımız Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetemi Genel Müdürlüğünün
09.08.2019 tarihli ve 46766294 sayılı yazısı.

27/07/2019 tarihli vc 30844 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
"Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Fiyat Etiketinde
Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"
gereğince yapılan değişiklikleri içeren Bakanlığımızdan alınan ilgide kayıtlı yazı ve ekleri,
yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.
e-imzalıdır
Cemil KOCAOĞLU
İl Müdürü V.
Ek: Bakanlık Yazı ve Eklerini içeren yazı aşağıdadır;

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : 20842458-404.13
Konu : Fiyat Etiketi Mevzuatı
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere perakende ticarete konu mal veya hizmetlere ilişkin olarak satın alma
kararı öncesi tüketicilerimizin tam ve doğru bilgilendirilmesi için 6502 sayılı Tüketicinin
Koaınması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde satışa konu malın fiyatı,
üretim yeri, ayırıcı özelliği vb. bilgilerin yasal düzenleme ile belirlenen usul ve esaslara uygun
olarak tüketicilere verilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde, yasal düzenlemelerin sağladığı kazanımlardan geri
gitmeksizin tüketicilerin satın alma kararı vermeden önce tam ve doğru bilgilendirilmeleri
amacının sağlanması ve yükümlülerin düzenlemelere en düşük maliyetle teknolojinin
sağladığı imkanlardan yararlanarak en etkin şekilde uymaları için değişiklikler yapılmıştır.
Bu doğrultuda. Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik vc
ülkemizde katma değer yaratan, istihdam ve cari açık başta olmak üzere makroekonomik
göstergelere olumlu katkı sağlayan yerli üretim konusu malların tüketici nezdinde tercih
edilirliğinin artırılarak üretiminin teşvik edilmesi amaçlan ile yürürlükte olan Fiyat Etiketinde
Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe
girmiştir.
Bu kapsamda söz konusu mevzuatta değişiklik yapan Yönetmelikte özetle, tekrardan
kaçınmak amacıyla etiket tanımı değiştirilmiş; Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri
uyumlaştırılmış; gelişen ihtiyaçlar gereği olarak dijital ve elektronik etiket kullanımı
eklenmiş; perakende satışa sunulan malların birim ve satış fiyatlarının aynı boyut ve renkte
yazılması zorunluluğu kaldırılmış; hizmetlerin fiyat tarifelerinde ayırıcı özellik, satış fiyatı ve
bu fiyatın başlangıç tarihinin yeterli olacağı düzenlenmiş; yerli üretim logosu bulunan
etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmış; indirimli satışlarda indirim
öncesi ve sonrası fiyatların aynı büyüklükte yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır.
Ayrıca Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ ile, aynı sebeple etiket ve fiyat listesi tanımı değiştirilmiş; yerli
üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Bu itibarla, söz konusu mevzuat değişikliklerine ilişkin olarak 6502 sayılı Kanunun
"Fiyat etiketi" başlıklı 54 üncü maddesinde yer alan; "(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili
odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle
görevlidirler.'''' hükmü uyarınca, ilinizde bulunan ve mevzuatın uygulayıcıları olan belediye ve
odaların da bilgilendirilmesi hususu önem arz etmektedir.
Konu hakkında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Ahmet ERDAL
Bakan a.
Genel Müdür

Ek-1. 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fiyat Etiketi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190727-2.htm

Ek-2. 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Fiyat Etiketinde Yerli
Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190727-5.htmBu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı
Özbekistan Yatırım Forumu, 5-6 Mart 2020
Bosna Hersek'te Düzenlenmesi Öngörülen Enerji Konulu Konferanslar
Bosna Hersek'te Düzenlenmesi Öngörülen Enerji Konulu Konferanslar
Kefalet Senetleri Hakkında
Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı hk.
Laos'taki Özel Ekonomik Bölgeler Hk.
Petrol Endüstrisinde Milli Teknolojiler (Pemt 20) Toplantısı Hk.
Peru´da Düzenlenecek Olan Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu
Farkındalık Semineri
Automechanika Buenos Aires 2020
Yetkisiz Sigorta Eksperliği
Mısır Üretici Kayıt Sistemi
Suudi Arabistan BARKOD Sistemi Hakkında
PERSONEL ALIM İLANI

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL