.: Elektronik Tebligat Sistemi

2018-12-18
TOBB
12.12.2018 18713
Elektronik Tebligat Sistemi

İlgi: Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 05.11.2018 tarih 80572740-645
sayılı yazısı.
İlgi yazı ile 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye "Elektronik ortamda tebliğ" başlıklı 40/A
maddesi eklendiği belirtilmektedir. Anılan düzenleme ile Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin,
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı ile
yapılabileceği, kanunlarda belirtilen usullere bağlı kalınmaksızın, tebliğe elverişli elektronik adres
kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe
ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususların düzenlendiği belirtilmektedir. Ayrıca
bu kapsamda 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel
Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No:l) yayınlandığı, elektronik tebligat sistemine ilişkin
teknik çalışmalar tamamlanarak sistemin 05.11.2018 tarihinde devreye alındığı bildirilmiştir.
Anılan Tebliğde Bakanlıkça ve Bakanlığın görev alanı kapsamında olan il ve ilçe tüketici hakem
heyetlerince düzenlenen ve muhataplarına 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliği
gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Ayrıca
tebliğde 4458 sayılı Gümrük Kanununa göre gümrük yükümlülüğünü yerine getirmekle sorumlu bütün
kişiler dâhil olmak üzere, Maliye Bakanlığınca kendilerine tebliğe elverişli elektronik adres kullanma
zorunluluğu getirilenler ve isteğe bağlı olarak elektronik tebligat yapılmasını talep edenler, bu Tebliğ
kapsamında Elektronik Tebligat Sisteminden yararlanabileceği düzenlenmektedir. Bakanlıkça ilgi yazı
ile ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Konu hakkında üyelerinizin bilgilendirilmesini rica ederim.

EK: Bakanlık yazısı (1 Sayfa)

-----------------

TC.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı : 80572740-645
Konu : Elektronik Tebligat Sistemi
DAĞITIM YERLERİNE

18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı
Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20
nci maddesiyle, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye "Elektronik
ortamda tebliğ" başlıklı 40/A maddesi eklenmiştir.
Anılan düzenleme ile; Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, ilgili kanunlarda
belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde
4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre
kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda
yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda
yapılmış sayılacağı, Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu
getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer
usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususları düzenlenmiştir.
Bakanlığımızca belirlenmesi gereken usul ve esaslara ilişkin Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No: 1) 25.01.2018 tarihli ve 30312
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre, Bakanlığımızca düzenlenen idari yaptırım
kararları ile Bakanlık görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ
edilmesine imkân sağlanmıştır.
Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmış olup, sistem
05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alınmıştır.
Söz konusu Sistemle ilgili olarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Ali TOKSÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Gümrük Müşavirleri Dernekleri (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

----------------------------


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi
Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge
Nijerya 2. Türk Ürünleri Fuarı Hk.
İzinsiz Faaliyet Gösteren Yabancı STK'lar
Şube İşlemleri
Türkiye-Almanya Ticaret Çalışma Grubu
Bazı Ürünlerin Fas’a İthalatında Uygulama Değişikliği Hakkında
Bazı ürünlerin Fas'a ithalatında Uygulama Değişikliği
Yalta Ekonomik Forumu Hakkında
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yükümlülüğü
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca, Kobi Ölçeğindeki Firmaların Yapması Gerekenler, Yükümlülükleri ve Konunun Yaptırım Boyutuna İlişkin Bilgilendirme
Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi
Çad Uluslararası Yatırım Forumu
İran İsfahan Turizm ve El Sanatları Fuarı
Yalta Ekonomi Forumu Hk.

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL