.: Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

2018-11-22
T.C.
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLİĞİ
Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 20424630 - 216-E.37703 02/11/2018
Konu : Sanayi İşbirliği Projeleri
DAĞITIM YERLERİNE

Ülkemizdeki yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurtiçi üretim
oranının artırılması ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesi ülkemizin
öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, kamu alımlarında yeniliği,
yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin
geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlığımız tarafından çeşitli faaliyetler
gerçekleştirilmektedir.
Bu faaliyetler doğrultusunda; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda yapılan düzenleme ile
"yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik sanayi işbirliği
uygulamalarını içeren mal ve hizmet alımları ile yapım işleri" ceza ve ihalelerden
yasaklama hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulmuştur. Bu çerçevede;
"4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (u) bendine göre
yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri (Sanayi İşbirliği Projeleri - SİP)"nde
uygulanacak usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenmiş ve "Sanayi İşbirliği
Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" 15 Ağustos 2018 tarihli ve 36 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile yayımlanmıştır.
"Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" gereğince;
• İhale sürecinin yönetimine dair sorumluluk ihaleyi yapan idarede olmakla birlikte, sanayi
katılımı ve teknoloji yönetimi ile ilgili hususlarda uygulama birliğinin sağlanması, sanayi
ve teknolojinin bütünsel bir yaklaşım ile değerlendirmesi ve bilgi birikimi ve tecrübenin
etkin bir şekilde kullanılması amacıyla, sanayi katılımı ve teknoloji yönetimi süreci,
merkezi bir yapıda idareler ile koordineli bir şekilde Bakanlığımız tarafından
yürütülmektedir.
• İhalelerin açılması, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesi faaliyetleri sade ve esnek
süreçlere tabi olarak gerçekleştirmektedir.
• İhalelerde, aday veya istekli sayı sınırı aranmaksızın, açık ihale veya belirli istekliler
arasında ihale usulü uygulanabilmekte ve stratejik öncelikler, ulusal menfaat, teknolojik
birikimin tek bir yerde olması, özgün nitelik ve yüksek teknoloji nedeniyle özel uzmanlık
gerektirmesi veya Standardizasyonun sağlanması gerekçeleriyle tek adaydan da teklif
alınabilmektedir.
• İhalelerde maliyet etkin çözümlere ulaşılabilmesi ve rekabetin devamlılığının
sağlanabilmesi amacıyla, teklif değerlendirme sürecinden azami faydanın elde
edilebilmesine yönelik düzenlemeler yapılabilmektedir.
Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde;
• İhaleyi yapacak kamu idaresinin SİP uygulama kararı alması ve bu kararını
Bakanlığımıza bildirmesini müteakip, ihale dokümanında yer alacak teknik ve idari
hususlar ilgili idare tarafından, sanayi ve teknoloji katılımı ile ilgili hususlar ise
Bakanlığımız tarafından hazırlanmaktadır.
• İhaleye teklif veren isteklilerden yerli katkı, teknolojik işbirliği ve ihracat taahhütlerinden
oluşan Sanayi ve Teknoloji Katılımı (STK) taahhütleri alınmakta ve sunulan tekliflerin
değerlendirilmesinde ve yüklenicinin seçiminde bahse konu taahhütler önemli rol
oynamaktadır.
• Tekliflerin sunulmasını müteakip teklif değerlendirme çalışmalarında, teknik ve idari
teklifler ilgili idare tarafından, sanayi ve teknoloji katılımı teklifleri ise ilgili idarenin
personelinin de katılımı ile Bakanlığımız tarafından değerlendirilmektedir.
• İdare tarafından yapılacak seçim neticesinde ihaleyi kazanan istekli ile idare arasında
tedarik sözleşmesi, aynı istekli ile Bakanlığımız arasında ise STK sözleşmesi
imzalanmakta ve STK Sözleşmesi idare ile koordineli olarak Bakanlığımız tarafından
yürütülmektedir.
• Sanayi ve teknoloji katılımı sürecinde;
-Tasarım, üretim, entegrasyon, test, kalifikasyon, sertifikasyon ve nitelikli insan
kaynağı açısından yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami ölçüde kullanımına,
-Gerçekleştirilecek faaliyetlerin sadece yüklenici ile sınırlı kalmayıp, yan sanayi,
KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezlerinin de katılımını sağlayacak şekilde
yayılmasına,
-Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından verilen destekler neticesinde yürütülen Ar-Ge
projeleri sonucunda ortaya çıkacak ürünlerin projelerde kullanılmasına,
-Teknoloji transfer faaliyetlerinin katma değer yaratacak ve yerlileşmede öncelikli
alanlara yoğunlaşmasına
imkan verecek sanayileşme modelleri oluşturulmakta ve ayrıca, sanayileşme, yerlileşme ve
ticarileşme amacıyla; Ar-Ge, tasarım, üretim, yazılım geliştirme, test ve benzeri
çalışmalar/faaliyetler ve akademik çalışmalar için Türkiye'deki şirketler, kurum ve
kuruluşlara altyapı, donanım, yazılım, hizmet, bilgi, doküman, eğitim, fikri vc sınai mülkiyet
hakkı, sertifikasyon, finansal ve benzeri destekler verilmesi sağlanmaktadır.
Bu doğrultuda, muhtelif Bakanlık ve Belediyelerimizin ulaşım, enerji ve sağlık başta olmak
Ü2ere çeşitli ihtiyaçlarının SİP uygulamasına tabi olarak tedarik edilmesine dair kararlar ilgili
kurumlar tarafından alınmıştır. Sö2 konusu projeler kapsamında sanayi ve teknoloji katılımına
yönelik çalışmalar Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olup, Bakanlığımız tarafından
yürütülecek faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgi vermek amacıyla "Sanayi ve
Teknoloji Katılımı Rehberi" hazırlanmıştır.
Yerli firmalarımızın projelere katılımının artırılması, yerli katkı faaliyetlerinin öncelikli sektör
ve alanlara yönlendirilmesi, yatırım ve teknoloji ihtiyaç ve olanaklarının etkin bir şekilde
değerlendirilmesi yatırımların ve kazanılan kabiliyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması
açısından, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik mal ve hizmet
alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerin SİP uygulamasına tabi olarak yürütülmesi büyük
Önem arz etmektedir.
Bu itibarla;
• Bakanlığımızın web sayfasında yayımlanmakta olan "Sanayi İşbirliği Projelerinin
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" ve "Sanayi ve Teknoloji Katılımı Rehberi"
hakkında ilinizde yer alan kamu idarelerinin ve sanayicilerimizin bilgilendirilmesi,
• Güvenlik, izleme, gözlem, kontrol, ya2ilım, bilişim, haberleşme, tespit ve takip, enerji
üretim ve dağıtım, arama ve sondaj, altyapı, tıbbi cihaz, elektronik sistem, raylı sistem ve
demiryolu araçları, kara, hava ve deniz araçları vb, ihtiyaçlar başta olmak üzere yenilik,
yerlileşme ve teknoloji transferi içeren mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin 4734
sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (u) bendine istinaden, "Sanayi İşbirliği Projelerinin
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar"a tabi olarak gerçekleştirilebileceği dikkate
alınarak, ilinizdeki kamu idarelerinin ihtiyaçları doğrultusunda SİP uygulaması
kapsamında tedarik edilebilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işlerini belirlenmesi ve
14 Aralık 2018 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze iletilmesi,
• Konu ile ilgili tüm hususlarda Bakanlığımızın Sanayi İşbirliği Programları Dairesi
Başkanlığı fsip@sanayi.gov.tr') ile temasa geçilmesi
hususlarında bilgi ve gereğini rica ederim.
M. Bilal MACİT
Genel Müdür


Bu haber 0 defa okunmuştur.
 .:Bu Duyurunun Resimleri
Bu duyuruya ait kayıtlı resim bulunmamaktadır.
 .:Bu Duyurunun Dosyaları
 .: En Son Eklenen 20 Duyuru
İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti (Yetki Belgesl)
Ekvator Yatırım Forumu
ABD’nin İran Yaptırımları Bilgilendirme Toplantısı
1.Dakar Petrol ve Gaz Fuarı hk.
Tehlikeli Maddelerin Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin, Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kapsamında Güncellenen Rusya Federasyonu Gümrük İdareleri Listesi Hk. Görüş Talebi
T.C. Cumhurbaşkanlığı BTYPK - Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları İle (Nace Kodları Bazında) İlişkilendirilmesi Anketi
ogo’dan Kaynaklanan Dolandırıcılık Girişimleri
KTKB Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları
2019/16 Sayılı Genelge
ÇTSO Başkanı YILMAZ'dan 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
ÇARŞAMBA TİCARET VE SANAYİ ODASI A.B.PROJE UZMANI ARIYOR...!!!
Askıya Alma ve Kota Başvuruları
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Nijer işadamının kuracağı fabrikalar için Türkiye’den ihtiyaç duyduğu teçhizat listesi

TOBB DARBE GİRİŞİMİ TEPKİSİ


 

 

 

 

 

 

Site Istatistikleri
Döviz Kurları
  Alış Satış
Dolar TL TL
Euro TL  TL